1. Úvod
 2. Prehlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Prenájom reklamných plôch

Vážení návštevníci, 

spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. si veľmi váži Vašej dôvery a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracovaní. Spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva všetky osobné údaje výlučne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. 

Cieľom tohto prehlásenia je informovať o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. (www.prenajom-billboardov.sk), ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovaní osobných údajov, kedy pri činnostiach spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. dochádza k spracovaniu osobných údajov ďalších.

1) Spracovanie protokolových súborov (access a error logy na serveroch)

V rámci prístupu na svoje webové stránky spracováva spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. protokolové súbory o prístupe k týmto webovým stránkam, a to za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov spočívajúcich v zabezpečení ochrany webových stránok a zlepšeniu ich fungovania. Protokolové súbory sú tak spracovávané bez súhlasu návštevníka webovej stránky a sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od návštevy webovej stránky alebo do prepísanie ďalšími záznamy cyklicky. 

Spracovanie týchto protokolových súborov bude vykonávať spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. sama, alebo týmto poverí tretiu osobu. Spracovanie protokolových súborov spracováva spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. nasledujúce údaje, ktoré môžu (ale nemusia) obsahovať osobné údaje návštevníka webové stránky:

 • Webová stránka, z ktorej návštevník webovú stránku spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. navštívil
 • IP-adresa 
 • Dátum prístupu a doba prístupu 
 • Prípadný dotaz návštevníka 
 • Kód odpovedi http / https 
 • Prenášané skupiny dát 
 • Údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača či mobilného telefónu / tabletu návštevníka webovej stránky

2) Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newsletterov

V prípade záujmu návštevníka webových stránok o zasielanie newsletterov a ďalších reklamných oznámení, bude spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. za účelom spracovávať, na základe súhlasu, poskytnuté osobné údaje takéhoto návštevníka, a to vždy minimálne v rozsahu e-mailovej adresy. Ak poskytne návštevník spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. takisto svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, pohlavie), bude spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. za uvedené účely spracovávať aj tieto údaje. Obsah newsletteru a ďalšie reklamné oznámenia môžu byť personalizované na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. zistí zo správania návštevníka na webových stránkach, prípadne newslettera. 

Osobné údaje návštevníka začne spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracovávať až potom, čo návštevník vyplní do príslušného formulára pre objednávku zasielanie newsletteru a ďalších reklamných oznámení svoje údaje a následne zadanie objednávky potvrdí odpovedí podľa inštrukcií v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude zadanie objednávky potvrdené, budú údaje zadané návštevníkom do formulára bez zbytočného odkladu zlikvidované. 

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania udeleného súhlasu. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. sama, alebo týmto poverí tretiu osobu, najmä spoločnosť Google (Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (ďalej len "Google") a spoločnosť Mailchimp (MailChimp, Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675 Ponce de Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) (ďalej len "Mailchimp"). 

Súhlas s týmto spracovaním osobných údajov (vrátane odovzdania niektoré z tretích osôb a tým aj v rámci EÚ a tiež mimo EÚ) je úplne dobrovoľný, a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to ako zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu sídla spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. (Pozri kontakty), e-mailom na adresu gdpr@cmedia.cz. Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz "Odhlásiť Newsletter" v zaslanom newsletteru alebo reklamnom odkaze. Bez udelenia súhlasu nie je zasielanie reklamných oznámení spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. možné.

3) Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií

Spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. si veľmi váži svojich zákazníkov, a preto zriadila zákaznícku linku. Prostredníctvom tejto zákazníckej linky sa môžu zákazníci a ďalšie osoby na spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. obracať so svojimi otázkami a požiadavkami, a to ako telefonicky, e-mailom či prostredníctvom zásielky doručené prevádzkovateľom poštových služieb. 

Pre zodpovedanie otázok a vybavenie požiadaviek adresovaných spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. bude spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracovávať osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá otázku či požiadavku vzniesla. Takto poskytnuté osobné údaje bude spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracovávať iba v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a len do doby vybavenia dotazu či požiadavky, nevznikne-li potreba spracovávať osobné údaje na iné účely (napríklad na ochranu práv a právom chránených záujmov spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o.). Tieto osobné údaje sú poskytované spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. dobrovoľne, pretože bez ich znalosti by spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. nebola schopná otázku či požiadavku vybaviť, a preto sa jedná o bezsouhlasové spracovania. 

Pokiaľ bude prostredníctvom zákazníckej linky spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. uplatnená reklamácia služby, bude spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracovávať osobné údaje tiež s cieľom vybavenia takejto reklamácie. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o., a preto sa jedná o spracovaní osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúce reklamáciu. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. osobné údaje ďalej tiež na účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. Ani v tomto prípade nie je vyžadovaný súhlas návštevníka. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovanie osobných údajov na účely vybavenie reklamácie sa odvíja od povinnosti spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. reklamáciu vybaviť. 

Spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. sama, prípadne na tento účel poverí, v súlade so platnými a účinnými právnymi predpismi, tretiu osobu. Ak je to primerané a nevyhnutné je spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. oprávnená odovzdať spracovávané osobné údaje svojim dodávateľom na spracovanie a vybavenie dotazu, požiadavke či reklamácie. Konkrétne dodávateľ, ktorému môže spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. takto osobné údaje odovzdať, sa odvíja vždy od typu služby, ktorá je reklamovaná. Informácie o konkrétnom dodávateľovi, ktorému môžu byť osobné údaje poskytnuté možno zistiť dotazom adresovaným spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@cmedia.cz.

4) Google Analytics a Google Adwords - analýzy prístupov na webové stránky

Na analýzu webových stránok pomocou cookie súborov používa spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). 

Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze. V dôsledku anonymizácie IP-adries, ktorá je na webových stránkach spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. nastavená, dochádza pred prenosom dát na server Google v USA zo strany Google ku skráteniu IP-adresy, a to v jednom z členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP-adresa prenesená na server Google v USA a až tam skrátená (anonymizované). 

Google nebude prenesené dáta, vr. skrátené IP-adresy, spájať s inými dátami. Prehlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu tu: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webové stránky zabrániť jednak

 • Zmenou nastavenia prehliadača, ako je uvedené vyššie 
 • Kliknutím na nasledujúci odkaz ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ), čím bude do počítača umiestnený tzv. opt-out-cookie, ktorý zamedzí budúcemu ukladanie údajov o návšteve na webovej stránke; 
 • Inštaláciou pluginu do prehliadača dostupného tu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Tento plugin funguje iba v príslušnom prehliadači na príslušnom počítači a po inštalácii nesmie byť deaktivovaný alebo zmazaný, aby bola zachovaná deaktivácia služby Google Analytics. 
 • V rámci služby Google Analytics využíva spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. aj súvisiace reklamnej funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. vek, pohlavie, záujmy) či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhlédnutých produktov (tzv. remarketing), vr. služby Google AdWords slúžiace na personalizáciu reklamy a zlepšenie zacielenie reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu potom môže návštevníkom svojich webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejšie.

Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. vypnúť či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu.

5) Užívanie sociálných pluginov

Webové stránky spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. obsahujú aj sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontakty. Jedná sa o:

 • Plugin siete Facebook, ktorý je spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA 
 • Plugin služby Youtube, ktorý spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 
 • Plugin služby Instagram, ktorý je spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Prosím vezmite na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované spoločnosťou Confidence Media SR, s.r.o., ktorá tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľovi (správcom) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

6) Spracovanie osobných údajov novinárov

ovinári sa môžu v súvislosti s výkonom ich povolania obracať na spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@cmedia.cz . V takom prípade spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva ich (poskytnuté) osobné údaje za účelom vybavenia odpovede na ich dotaz. 

Osobné údaje poskytujú novinári dobrovoľne a bez ich znalosti by spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. nebola schopná ich dotaz vybaviť, preto sa jedná o bezsouhlasové spracovania. Samotná odpoveď na otázku novinára je v systéme spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. uchovávaná po dobu 90 dní a následne je odstránená či anonymizované. Identifikačné údaje a oblasť záujmu novinárov (napríklad informovanie spotrebiteľov o produktoch a službách atď.) Spracúva spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. ďalej až po dobu 2 rokov (od ukončenia aktívnej komunikácie s novinárom), aby mohla kontaktovať novinára v situáciách, kedy to bude potrebné na ochranu jej práv a právom chránených záujmov (napríklad pre riadne informovanie verejnosti). Osobné údaje sú preto spracovávané bez súhlasu novinárov. 

Spracovanie osobných údajov bude v tomto prípade vykonávať spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. sama, prípadne na tento účel poverí, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, tretiu osobu. 

V prípade námietok proti tomuto spracovaniu kontaktujte spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. na e-mailovej adrese gdpr@cmedia.cz.

7) Ďalšie práva spojené s ochranou osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov spoločnosťou Confidence Media SR, s.r.o. nedochádza k rozhodovaniu založenom výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by malo právne účinky alebo by sa inak významne dotýkalo dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia. 

Subjektom údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva, patria pri naplnení predpokladov ustanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom spočívajúce v práve dostať bezplatne na základe žiadosti informácie o tom, ktoré ich osobné údaje spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva 
 • Právo na opravu ich spracúvaných osobných údajov 
 • Právo na vymazanie ich spracúvaných osobných údajov 
 • Právo na obmedzenie spracovanie ich osobných údajov 
 • Právo na prenosnosť osobných údajov 
 • Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je súhlas právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov (tj. Pre zasielanie newsletteru a ďalších reklamných oznámení).

Subjekty údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva, majú ďalej, pri naplnení predpokladov stanovených právnymi predpismi, právo namietať proti spracovaniu ich osobných údajov, ak právny základ spracovania sú oprávnené záujmy spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. (tj. V prípade spracovania osobných údajov pre vnútorné administratívne účely alebo na ochranu pred prípadnými súdnymi spormi). 

Vyššie uvedené práva, rovnako ako sťažnosti, môžu dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva, uplatniť písomne či e-mailom u spoločnosti Confidence Media SR, s.r.o. ako správcu osobných údajov, a to na kontaktných údajoch uvedených nižšie. 

Používatelia a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva, sa tiež môžu so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421-2 32 31 32 14, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

8) Rozsah spracovania osobných údajov

Spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva osobné údaje:

Meno a priezvisko 
E-mailová adresa 
Firma (voliteľne) 
IČO (voliteľne) 
Telefón

V prípade uzavretia objednávky ďalej spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. spracováva osobné údaje:

Dodacia adresa 
Fakturačná adresa 
DIČ 
Číslo bankového účtu / bankové spojenie

9) Kontaktné údaje správcu osobných údajov

Správcom osobných údajov spracovaných podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia je spoločnosť: 

Confidence Media SR, s.r.o. 
Sídlo: Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava, Slovensko 
IČO: 35898461 
Tel: +421-0917 915 114 
E-mail: gdpr@cmedia.cz 

Spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. zriadila pozíciu poverenca pre ochranu osobných údajov, na ktorého sa môžu dotknuté osoby obracať so svojimi otázkami, podnety či pri uplatnenie svojich práv, a to prostredníctvom špeciálnej e-mailovej adresy gdpr@cmedia.cz. 

Toto prehlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 20.5.2018.

kontaktovať
špecialistu